Kanal 5 Webradio

Informacije Prijavi

Kanal 5 Webradio broadcasts a diverse range of locally and nationally produced programs, tako glasba kot izgovorjena beseda, v hi-fi stereo. Kanal 5 Webradio broadcasters believe in providing real music variety, tako lahko poslušalci uživajo v širokem katalogu znanih in neznanih skladb, from Genres Classic Rock Music, Kovina, Oldies Music.

Država: Rusija

Žanri: / /

Uporaba: Kanal 5 Webradio App

Kanal 5 Webradio comments and review

loading...

Popular other stations like Canal 5 Webradio